۰۴ خرداد ۱۳۹۷

  • تلگرام
کدهای کوتاه : دکمه ها

Normal Buttons

Normal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal ButtonNormal Button

Big Buttons

Big ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig Button

Bigger Buttons

Bigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger ButtonBigger Button

Buttons with custom Radius

Normal ButtonNormal ButtonNormal Button

Buttons with Outer border

Big ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig ButtonBig Button

Buttons with icons 1640+

Download NowLike meLove This Theme

 

به این پست امتیاز دهید.
لطفاً رأی دهید